ایده های نوین در نورپردازی

هنر نورپردازی می تواند حس آرامش و رفاه را برای ساکنین خانه به ارمغان آورد. نورپردازی مناسب به معنای واقعی کلمه به معنی تفاوت بین خوب بودن و ساده بودن طراحی است. روشنایی glottman مبانی انرژی و روانشناسی را برای خلق یک لذت ذهنی که نیازهای فردی را برآورده می سازد، در هم آمیخته است (http://glottman.com).


lighting new idea
lighting new idea
lighting new idea
lighting new idea
lighting new ideaمحصولات پیام پارس